Definities

Gast: een persoon die bij Glamping Heemskerkerduin verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die GH heeft gereserveerd. De hoofdgast is ouder dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Gastvrouw: de persoon die als eigenaar van GH, of namens de eigenaar de Glamping beheert.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Glamping Heemskerkerduin

Annulering: herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of niet komen opdagen op de dag van de reservering..

Artikel 1 Glamping Heemskerkerduin, Heemskerk

1.1 Op de website www.glampingheemskerkerduin.nl is Glamping Heemskerkerduin uitgebreid beschreven. Deze website is met alle zorg samengesteld . Toch kunnen er verschillen zijn tussen de teksten en de foto’s op de website en de actuele situatie bij Glamping Heemskerkerduin als de gast de Glamping bezoekt. Aan dergelijke verschillen kunnen gasten geen rechten ontlenen.

1.2 Op de prijslijst staat de prijs voor het verblijf en voor het aantal nachten vermeldt. Het is mogelijk om eerder uit te checken,  echter de prijs blijft onveranderd. In het hoogseizoen, de maanden juli en augustus, kan er alleen voor gehele weken geboekt worden. In principe lopen die weken van zaterdag tot zaterdag. In onderling overleg is het mogelijk om hiervan af te wijken.  

1.3 De glampingtenten zijn geschikt voor maximaal vier personen.  Een glampingbedje voor uitbreiding is mogelijk mits aangegeven bij de reservering. 

1.4 Huisdieren zijn niet toegestaan. 

1.5 De glampingtenten zijn 24 uur per dag toegankelijk. We hanteren rusttijden van 23.30 uur tot 07.00 uur.

1.6 Roken is niet toegestaan in de glampingtenten noch in de schuur noch op de veranda. Buiten, maar dus niet op de vlonders is roken wel toegestaan, mits andere gasten hiervan geen hinder ondervinden.

1.7 Inchecken van 15.00-18.00 uur, uitchecken tot uiterlijk 11.00 uur. Vroege of late incheck mogelijk indien beschikbaar en enkel in onderling overleg mogelijk.

1.8 Gasten kunnen hun auto gratis voor de schuur parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaats. Elke tent heeft één eigen parkeerplek. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.9 Gasten geven bij reservering hun persoonlijke en adresgegevens op.

1.10 Gasten volgen in geval van calamiteiten de instructies van de gastvrouw op.

1.11 De gastvrouw kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de glampingtenten of het glamping terrein ontzeggen of weigeren. Dit kan zonder verdere mededeling en/of opgaaf van redenen. En ook zonder restitutie van verblijfskosten.

1.12 Gasten van Glamping Heemskerk dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat ook in de glampingtenten ter inzage ligt.

Artikel 2 Tarieven

2.1 Alle tarieven zijn, tenzij anders aangegeven op de prijslijst,  inclusief gas, water en elektriciteit. De tarieven zijn ook inclusief BTW. De prijs zijn exclusief Toeristenbelasting (1 euro p.p. per nacht) en een kleine vergoeding voor administratiekosten ad 7,50 euro. Zie hiervoor de gedetailleerde informatie op de prijslijst die op de website is terug te vinden.

2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3. Tarieven van Glamping Heemskerkerduin zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 De informatie op de website van Glamping Heemskerkerduin – www.glampingheemskerkerduin.nl – wordt te goeder trouw verstrekt; tussentijdse wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk. Glamping Heemskerkerduin is niet aan kennelijke fouten op de website gehouden.

Artikel 3 Reservering en Betaling

3.1 Reservering is online alleen mogelijk via de eigen website (www.glampingheemskerkerduin.nl).

3.2 Reserveringen via de eigen website zijn pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door Glamping Heemskerkerduin. 

3.3 De verblijfskosten dienen direct bij aankomst te worden overgemaakt naar de rekening van Glamping Heemskerkerduin. Overmaken van de verblijfskosten kan direct bij aankomst contant, of via een bankoverschrijving naar de bank van Glamping Heemskerkerduin of via een tikkie. Gegevens over Glamping Heemskerkerduin vindt de gast op de contactpagina van de website www.glampingheemskerkerduin.nl. Hier vindt de gast ook andere handige informatie.

3.4 Glamping Heemskerkerduin beschikt niet over een pinfaciliteit. Creditcards worden niet geaccepteerd. Ter plekke in de Glamping Heemskerkerduin is derhalve enkel contante betaling mogelijk of via een tikkie of bankoverschrijving. Houdt hier a.u.b. rekening mee. Bijvoorbeeld voor het (op locatie) betalen van de Toeristenbelasting of de Arcade spelautomaat of wanneer u alsnog gebruikt wenst te maken van één van de extra diensten. 

Artikel 4 Annulering

4.1 Alleen tot 6 weken voorafgaand aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos mogelijk. Voor de  arrangementen geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd. 

4.2 Bij annulering vanaf 2 weken voor datum van aankomst wordt 50% van het tarief van de reservering in rekening gebracht. 

4.3 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per email aan Glamping Heemskerkerduin worden doorgegeven (info@glampingheemskerkerduin.nl)

4.4 Glamping Heemskerkerduin heeft te allen tijde het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst een definitieve reservering zonder opgaaf van reden in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden dan zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Artikel 5 Schade

5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de aangeboden voorzieningen te gebruiken overeenkomstig de door de glamping of de gastvrouw gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten toegebrachte schade aan Glamping Heemskerkerduin of de daarin aanwezige zaken en/of voorzieningen.

5.3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de gastvrouw te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4 Bij verlies of niet retourneren van sleutels van Glamping Heemskerkerduin worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de factuur deze te voldoen.

5..5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen uiterlijk 2 werkdagen aangetekend aan Glamping Heemskerkerduin te versturen. Gebeurt dit niet dan volgt een factuur zoals beschreven in artikel 5.4.

Artikel 6 Klachten

6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Glamping Heemskerkerduin voor te leggen. De Glamping  dient een klacht steeds adequaat en met redelijke spoed te behandelen. Een klacht wordt behandeld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Glamping Heemskerkerduin gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Glamping Heemskerkerduin kan worden verlangd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Glamping Heemskerkerduin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of diens eventuele gasten tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de glamping tegen aanspraken dienaangaande. De glamping is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de glamping.

8.2 Glamping Heemskerkerduin kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of de nalatigheid van de glamping.

8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Glamping Heemskerkerduin, indien en voor zover de Glamping uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Glamping is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Glamping in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 Glamping Heemskerk aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers, ook niet uit de Glampingtenten. 

 

Artikel 9 Privacy

9.1 De glamping  zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de vertaalde algemene voorwaarden oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.